Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Sarcinile de bază a SSC

 

Sarcinile de bază ale Serviciului sunt*:  
 
 • organizarea activităţii organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă, sporirea calităţii şi culturii de deservire a populaţiei;
 • exercitarea competenţei stabilite de legislaţia în vigoare privind înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;
 • asigurarea respectării ordinii stabilite în procesul înregistrării de stat a actelor de stare civilă, în scopul protecţiei drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor, precum şi intereselor statului;
 • perfecţionarea formelor existente şi dezvoltarea unor noi forme de înregistrare solemnă a căsătoriei şi naşterii nou-născuţilor;
 • crearea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de stare civilă, parte componentă a sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei”.
 
 
 
În corespundere cu sarcinile stabilite Serviciul realizează următoarele atribuţii:
 
 • implementează politicile în domeniul de stare civilă în limitele competenţei sale;
 • coordonează activitatea oficiilor teritoriale, precum şi activitatea primăriilor oraşelor, comunelor şi satelor, în vederea aplicării corecte de către acestea a legislaţiei în domeniul de înregistrare a actelor de stare civilă, acordîndu-le ajutorul metodic necesar;
 • controlează activitatea oficiilor teritoriale referitor la respectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de înregistrarea actelor de stare civilă;
 • exercită înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;
 • eliberează certificate de stare civilă cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor în conformitate cu prevederile legislaţiei;
 • organizează activitatea privind înregistrarea solemnă a căsătoriei, naşterii copiilor, a ceremoniilor de sărbătorire a căsătoriilor jubiliare, la cererea persoanelor, organizînd în acest sens concursuri republicane;
 • creează fondul de arhivă al registrelor de stare civilă, asigură evidenţa şi păstrarea acestuia;
 • operează rectificări, modificări şi completări în actele de stare civilă potrivit legislaţiei;
 • asigură conformitatea şi integritatea datelor din actele de stare civilă ce constituie parte componentă a Registrului de stat al populaţiei;
 • participă la elaborarea formularelor tipizate ale actelor de stare civilă şi certificatelor de stare civilă;
 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative, elaborează recomandări metodice, instrucţiuni, regulamente şi alte indicaţii în vederea respectării legislaţiei în domeniu;
 • organizează confecţionarea şi distribuirea formularelor certificatelor de stare civilă, formularelor actelor de stare civilă şi altor acte de strictă evidenţă, organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă, exercită controlul respectării condiţiilor şi metodelor de evidenţă, păstrare şi utilizare a lor;
 • elaborează şi întocmeşte rapoarte privind înregistrarea actelor de stare civilă şi a altor rapoarte ce ţin de evaluarea şi generalizarea diverşilor indici ai activităţii specifice domeniului respectiv;
 • studiază şi generalizează experienţa naţională şi internaţională privind înregistrarea actelor de stare civilă, propunînd modalităţi de corelare a actelor legislative şi normative naţionale în domeniu cu normele comunitare;
 • aplică menţiuni pe actele de identitate privind înregistrarea actelor de stare civilă, remite actele de identitate întocmite pe numele decedaţilor în adresa oficiilor teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei;
 • legalizează, conform legislaţiei în vigoare, documentele eliberate de organele de stare civilă ale Republicii Moldova în scopul utilizării acestora peste hotare;
 • eliberează duplicate ale certificatelor de stare civilă, extrase şi copii de pe actele de stare civilă, certificate privind starea civilă, precum şi certificate explicative, avize privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi alte documente potrivit competenţei, solicitate de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini sau apatrizi, care domiciliază sau anterior au domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova;
 • exercită şi organizează audienţa populaţiei, examinează scrisori, petiţii şi propuneri ale cetăţenilor, oferă consultaţii asupra problemelor de înregistrare a actelor de stare civilă;
 • prestează servicii cu plată populaţiei;
 • asigură evidenţa activităţii sale financiar-economice, prezentarea rapoartelor contabile şi statistice conform legislaţiei în vigoare;
 • dispune de alte atribuţii conform competenţei.
 
 
 
În scopul realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin, Serviciul este în drept:
 
 • să solicite şi să recepţioneze de la oficiile teritoriale informaţia necesară şi documentele ce ţin de înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;
 • să solicite şi să recepţioneze de la autorităţile publice şi persoanele cu funcţii de răspundere informaţii şi explicaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor atribuite în competenţa Serviciului;
 • să încheie contracte, în corespundere cu legislaţia în vigoare, cu persoane fizice şi juridice, în scopul asigurării activităţii sale;
 • să publice şi să difuzeze ediţii periodice privind activitatea organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă;
 • să exercite alte drepturi necesare realizării sarcinilor şi atribuţiilor stabilite.
 
*În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 82 din 31.01.2008 „Cu privire la Serviciul Stare Civilă” (publicată în Monitorul Oficial nr. 28-29/150 din 08.02.2008).
 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele