Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia resurse umane

 

 
Direcţia resurse umane:
 

     Direcția resurse umane este subdiviziunea din aparatul central al Serviciului Stare Civilă care asigură cadrul organizatoric necesar desfășurării activității acestei instituții, precum și contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale serviciului prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane.

 

   
Sarcini de bază:

 

 • administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:
 1. proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
 2. asigurarea necesarului de personal;
 3. dezvoltarea profesională a personalului;
 4. motivarea şi menţinerea personalului;
 5. sănătatea în muncă;
 • acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;
 • evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Serviciului Stare Civilă. 
 

Atribuţiile funcţionale:

 

   Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Serviciului Stare Civilă a procedurilor de personal:
 
 •      participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a Serviciului Stare Civilă, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitor la managementul resurselor umane;
 •      participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, a regulamentului intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei resurse umane;
 •      participă la proiectarea structurilor de reorganizare ale Serviciului Stare Civilă şi a subdiviziunilor structurale, reproiectează posturile în cadrul lor;
 •      planifică/estimează necesarul de personal, completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul–limită al Serviciului Stare Civilă, coordonează elaborarea/actualizarea fişelor de post şi vizarea acestora;
 •      organizează şi participă la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea publice vacante;
 •      organizează şi coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi;
 •      identifică, în comun cu şefii de subdiviziuni, necesităţile de instruire profesională, elaborează, în baza necesităţilor de instruire a personalului, planul anual de dezvoltare profesională a personalului;
 •      organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;
 •      coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 •      vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
 •      participă la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajaţi;
 •      monitorizează condiţiile psihologice de muncă în raport cu cerinţele şi standardele în domeniu; elaborează, la necesitate, şi prezintă conducerii Serviciului Stare Civilă măsuri de îmbunătăţirea acestora;
 •      participă la evaluarea riscurilor de sănătate în muncă în cadrul Serviciului Stare Civilă;
 •      abordează problemele psihosociale la locul de muncă (stresul ocupaţional, violenţa în muncă, hărţuirea sexuală la locul de muncă) şi propune soluţii pentru prevenirea şi ameliorarea acestora;
 •      participă la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor intereselor.

    Acordarea asistenţei informaţională şi metodologică în aplicarea procedurilor de personal şi a prevederilor cadrului normativ în:

 •      elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ala Serviciului Stare Civilă;  
 •      elaborarea/revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul Serviciului Stare Civilă; 
 •      organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocuparea a funcţiilor vacante, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţilor profesionale ale funcţionarilor publici, a procesului de atestare a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică; 
 •      promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici al Serviciului Stare Civilă; 
 •      examinează petiţiile care abordează subiecte din domeniul de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare; 
 •      ţine evidenţa personalului: elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal;
 •      complectează carnetele de muncă; întocmeşte şi actualizează dosarele personale;  
 •      completează formularele statistice privind personalul din Serviciului Stare Civilă; ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii oferite personalului;
 •      eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu; 
 •      ţine evidenţa persoanelor supuse serviciului militar; realizează acţiunile privind obţinerea de către colaboratori a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale; 
 •      eliberează, la solicitarea angajaţilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale; 
 •      creează şi administrează bază de date computerizată privind funcţiile şi personalul Serviciului Stare Civilă;
 •      efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la personal;  
 •      formulează şi prezintă conducerii Serviciului Stare Civilă propuneri privind înlăturarea neajunsurilor depistate; 
 •      acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire la personal; întocmeşte şi prezintă conducerii Serviciului Stare Civilă rapoarte informative; 
 •      pregăteşte şi predă în arhivă materialele ce ţin de activitatea Direcţiei resurse umane.
 
       Direcţia resurse umane participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniul gestionării personalului, exercită alte atribuţii în domeniul gestionării personalului, exercită alte atribuţii în domeniul prevăzut de lege sau delegate de conducătorul Serviciului Stare Civilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele